Halochot of Mishloach Manot - Harav Yitzchak Israeli

0 צפיות · לפני 3 שנים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית

מתי כהן עולה לתורה גם במקום שיש חכם

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
0 צפיות · לפני 16 שעות

מתי רב גדול יכול לעלות במקום כהן

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
0 צפיות · לפני יומיים

Properly writing names in a get

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
0 צפיות · לפני 3 ימים

כיצד נהג מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל לגבי הוספת עולים בשבת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
21 צפיות · לפני 4 ימים

האם מי שאינו יודע לקרוא עברית יכול לעלות לתורה?

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
1 צפיות · לפני 5 ימים

העולה לתורה חייב לקרוא מילה במילה עם השליח ציבור

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
21 צפיות · לפני 7 ימים

סעודה שלישית לפני מנחה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
2 צפיות · לפני 8 ימים

האם אפשר לצאת ידי חובת לחם משנה בחצי ככר או בפרוסת צנימים?

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
14 צפיות · לפני 14 ימים

שתית מים אחרי שקדש היום ולפני הבדלה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
14 צפיות · לפני 15 ימים

הברכה באה על שולחנו של אדם בערב שבת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
19 צפיות · לפני 17 ימים

הצג עוד