In memory of Maran Harav Ovadiah Yosef ZTL- Harav Yitzchak Israeli

1 צפיות · לפני שנתיים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית

כיצד נהג מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל לגבי הוספת עולים בשבת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
0 צפיות · לפני יום

האם מי שאינו יודע לקרוא עברית יכול לעלות לתורה?

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
0 צפיות · לפני יומיים

העולה לתורה חייב לקרוא מילה במילה עם השליח ציבור

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
0 צפיות · לפני 4 ימים

סעודה שלישית לפני מנחה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
1 צפיות · לפני 5 ימים

האם אפשר לצאת ידי חובת לחם משנה בחצי ככר או בפרוסת צנימים?

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
14 צפיות · לפני 11 ימים

שתית מים אחרי שקדש היום ולפני הבדלה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
7 צפיות · לפני 12 ימים

הברכה באה על שולחנו של אדם בערב שבת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
19 צפיות · לפני 14 ימים

שלוש סעודות שבת צריכות פת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
1 צפיות · לפני 15 ימים

מי שהפסיק הפסקה ארוכה בתפלה בקריאת שמע בהלל במגילה להיכן חוזר

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
31 צפיות · לפני 16 ימים

מצוות עונג שבת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
19 צפיות · לפני 16 ימים

הצג עוד