Rav blau הרב דוד משה בלוי
155 עוקבים
חירות, בשבילי או בשביל האחר? איך יוצאים משעבוד? ביאור הגדה של פסח מהגר"א חלק ג' - השתא הכא
Rav blau הרב דוד משה בלוי
חירות, בשבילי או בשביל האחר? איך יוצאים משעבוד? ביאור הגדה של פסח מהגר"א חלק ג' - השתא הכא
7 צפיות · לפני 18 שעות
פרשת החודש - המצוה הראשונה ותיקון העולם, וחיי עולם נטע בתוכנו, אתם אפילו מזידים - ועד בימלא פי תהלתך
Rav blau הרב דוד משה בלוי
פרשת החודש - המצוה הראשונה ותיקון העולם, וחיי עולם נטע בתוכנו, אתם אפילו מזידים - ועד בימלא פי תהלתך
8 צפיות · לפני 14 ימים
מהחסד האין סופי אל ההגבלות והדינים - תפקידו של דיין - פרי הארץ פרשת משפטים שקלים
Rav blau הרב דוד משה בלוי
מהחסד האין סופי אל ההגבלות והדינים - תפקידו של דיין - פרי הארץ פרשת משפטים שקלים
5 צפיות · לפני חודש
אין עוד מלבדו - הגילוי של תורה בעם ישראל
Rav blau הרב דוד משה בלוי
אין עוד מלבדו - הגילוי של תורה בעם ישראל
26 צפיות · לפני חודשיים
זרע קודש ראפשיץ פרשת יתרו - החסד והדין שרשם ברחמים גמורים, האחדות והניגודים
Rav blau הרב דוד משה בלוי
זרע קודש ראפשיץ פרשת יתרו - החסד והדין שרשם ברחמים גמורים, האחדות והניגודים
37 צפיות · לפני חודשיים
אנכי ה' אלהיך - המתנה הגדולה שקיבלנו בהר סיני
Rav blau הרב דוד משה בלוי
אנכי ה' אלהיך - המתנה הגדולה שקיבלנו בהר סיני
6 צפיות · לפני חודשיים
קבלה טובה - כל ההתחלות קשות - המבט על המציאות שמגדיר את ההתמודדות
Rav blau הרב דוד משה בלוי
קבלה טובה - כל ההתחלות קשות - המבט על המציאות שמגדיר את ההתמודדות
39 צפיות · לפני חודשיים
כִּי יֵשׁ לָעֵץ תִּקְוָה - ט"ו בשבט והתקוה של כל אחד מאיתנו, בכל מצב
Rav blau הרב דוד משה בלוי
כִּי יֵשׁ לָעֵץ תִּקְוָה - ט"ו בשבט והתקוה של כל אחד מאיתנו, בכל מצב
58 צפיות · לפני חודשיים
פרי הארץ פרשת בשלח חלק ב' - הצעקה מתוך הקשיים הארציים וכח האמונה להעפיל לפסגת הדביקות בהקב"ה
Rav blau הרב דוד משה בלוי
פרי הארץ פרשת בשלח חלק ב' - הצעקה מתוך הקשיים הארציים וכח האמונה להעפיל לפסגת הדביקות בהקב"ה
43 צפיות · לפני חודשיים
פרי הארץ פרשת בשלח חלק א' - שני התנאים שעשה הקב"ה עם הים לקריעת ים סוף, האם יש שירה על מפלת רשעים?
Rav blau הרב דוד משה בלוי
פרי הארץ פרשת בשלח חלק א' - שני התנאים שעשה הקב"ה עם הים לקריעת ים סוף, האם יש שירה על מפלת רשעים?
84 צפיות · לפני חודשיים
קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף - כל החיים... לפנות מקום לאחר, להחזיק את המים שלא יחזרו
Rav blau הרב דוד משה בלוי
קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף - כל החיים... לפנות מקום לאחר, להחזיק את המים שלא יחזרו
20 צפיות · לפני חודשיים
שיאים של גדלות, התבוננות בשינויים בחיים, ומחשבה על האחר - הרצאה תשיעית בכולל לערנען רמת בית שמש א'
Rav blau הרב דוד משה בלוי
שיאים של גדלות, התבוננות בשינויים בחיים, ומחשבה על האחר - הרצאה תשיעית בכולל לערנען רמת בית שמש א'
80 צפיות · לפני חודשיים
מי השילוח על חנוכה - להאיר לכל הפרטים ולכל המעשים
Rav blau הרב דוד משה בלוי
מי השילוח על חנוכה - להאיר לכל הפרטים ולכל המעשים
9 צפיות · לפני 3 חודשים
קרן השור וקרני אור - חנוכה תשפ"ג, מה חשוב כל כך ליוונים דווקא קרן? למה ציירו את משה רבינו עם קרניים?
Rav blau הרב דוד משה בלוי
קרן השור וקרני אור - חנוכה תשפ"ג, מה חשוב כל כך ליוונים דווקא קרן? למה ציירו את משה רבינו עם קרניים?
8 צפיות · לפני 3 חודשים
הדרך להגיע לגדלות - עצות מעשיות לזכות להעביר על מידותיו - הרצאה שמינית בכולל לערנען רמת בית שמש
Rav blau הרב דוד משה בלוי
הדרך להגיע לגדלות - עצות מעשיות לזכות להעביר על מידותיו - הרצאה שמינית בכולל לערנען רמת בית שמש
92 צפיות · לפני 4 חודשים
לוז ציון וירושלים - הקשר בין ציון לנקודה הפנימית שבלב כל יהודי - מזמור פ"ז בתהילים
Rav blau הרב דוד משה בלוי
לוז ציון וירושלים - הקשר בין ציון לנקודה הפנימית שבלב כל יהודי - מזמור פ"ז בתהילים
76 צפיות · לפני 4 חודשים
הצג עוד