Geva Rapp - Haftarat BeHa'alotcha - The Spirit of the Force

0 צפיות · לפני 3 שנים

גבע ראפ

אמונה ומוסר - לאשקלון - הנשמה והגוף, מהפכת המשפט:

גבע ראפ
1 צפיות · לפני שעה

אמונה ומוסר - לאשקלון, חינוך - לרפד הנשמה, תום הילדות:

גבע ראפ
6 צפיות · לפני שעה

אמונה ומוסר - לאשקלון - הגאולה 7 - בר כוכבא, גאולה בעיתה, התורה בגלות:

גבע ראפ
8 צפיות · לפני שעה

פרשה-תפילה-הלכה - * בשלח - הנס והטבע: * ההפטרה - מנהיגות דבורה: * עולת ראיה - העולה והנסך: * הלשון - מיצוי הזמן לטוב: * קצשע - זהירות בשם שמים: * מסילת ישרים ו' - הזריזות לעומת העצלות:

גבע ראפ
5 צפיות · לפני שעה

אמונה ומוסר - אורות ישראל א, יא - נצחון העולם ע"י כנסת ישראל:

גבע ראפ
5 צפיות · לפני שעה

פרשה-תפילה-הלכה - * בשלח - השירה: * קצשע - כוונת הברכות: * הלשון ב, ו - שלא לאבד זמן חיים של תורה: * עולת ראיה - שעיר עיזים: * שיחה על האכילה והקורבנות:

גבע ראפ
5 צפיות · לפני שעתיים

** שיחות חיילים בירושלים: ** פרשה-תפילה-הלכה - * הלשון - השפעה בעולמות: * קצשע - קדושה כנגד ערוה: * לפרשת בשלח:

גבע ראפ
41 צפיות · לפני 10 שעות

אמונה ומוסר - מאמרי הראיה, דרך התחיה:

גבע ראפ
3 צפיות · לפני 11 שעות

פרשה-תפילה-הלכה - * עולת ראיה - פרים, איל, 7כבשים: * קצשע - ריח רע והרחקת חפצים מלוכלכים: * הלשון - מביאה לקיטרוג: * מסילת ישרים ו' - הזריזות: * בא - התפילין, התורה. * ההפטרה - אל תירא יעקב:

גבע ראפ
2 צפיות · לפני 11 שעות

582* - Haftarat BeShalach - Devorah The Prophet & The Leader - A Unique Woman

גבע ראפ
46 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד