Rabbi David Yosef-Pirkei Avot Part2: "The inseparable connection between the Written and Oral Torah"

41 צפיות · לפני 3 שנים

יחוה דעת

הרב דוד יוסף - למהר לקדש על היין בליל שבת | להתחשב באחרים

יחוה דעת
124 צפיות · לפני 12 שעות

השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - שימוש במשקפיים שנשברו בשבת - י' כסלו תשפ"ג

יחוה דעת
178 צפיות · לפני יומיים

הרב דוד יוסף – האם יש אפשרות שאדם שלא יכול להריח יוכל לברך ברכת הבשמים?

יחוה דעת
78 צפיות · לפני יומיים

הרב דוד יוסף – ברכת שהחיינו על הבשמים או על דבר שברכתו 'שהכל'

יחוה דעת
181 צפיות · לפני 3 ימים

-הרב דוד יוסף – מתי יין נפסל במגע של גוי או מחלל שבת?

יחוה דעת
407 צפיות · לפני 4 ימים

Rabbi David Yosef - Parashat Vayetze: "Torah protects from negative influences"

יחוה דעת
45 צפיות · לפני 7 ימים

הרב דוד יוסף - פרשת ויצא: "התורה מגינה מהשפעות זרות"

יחוה דעת
160 צפיות · לפני 7 ימים

השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - דברים שנאסרו בטלטול כדי שלא יבואו לעבור על איסור אחר - ג' כסלו תשפ"ג

יחוה דעת
93 צפיות · לפני 8 ימים

הרב דוד יוסף - כל ישראל ערבים זה בזה!

יחוה דעת
100 צפיות · לפני 8 ימים

הרב דוד יוסף – יין תוסס האם כשר לקידוש?

יחוה דעת
164 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד