Is Russia's invasion of Ukraine really the beginning of World War III? The answer is very surprising

70 צפיות · לפני 3 חודשים

יעקב מאור

בקרוב קריסת כלכלות העולם, כך זה יקרה, בקרוב! ניתוח נתוני אמת והמלצות צעד אחר צעד. השקט שלפני הסערה!

יעקב מאור
66 צפיות · לפני 3 ימים

הבן איש חי מספר על החלום של רבי חיים ויטאל על המשיח! איך להביא את המשיח היום! וברחמים! הגיע הזמן!

יעקב מאור
9 צפיות · לפני 7 ימים

המשיח קרוב! מה יקרה כשמשיח יתעורר בעולם? זוהר על היכל קן ציפור, שילוח הקן, והקשר לברית מילה וגאולה!

יעקב מאור
40 צפיות · לפני 8 ימים

מצוות שילוח קן שזכיתי לעשות, וסנדקאות בברית. הסבר על שילוח הקן, הקשר לגאולה וברכה לכם. כדאי לראות!

יעקב מאור
53 צפיות · לפני 8 ימים

נפלתי! חשבון נפש שלי. מבהיל. אני רוצה להיות צדיק, אבל...ה' יצילנו! החטא הקדמון. אולי עדיף שלא תראו.

יעקב מאור
101 צפיות · לפני 9 ימים

גוג ומגוג! נקמת המשיח בשונאי ישראל. הרמח"ל מאמר הגאולה והקשר לגרזן מלא בדם בפיגוע באלעד. סרטון חזק!

יעקב מאור
72 צפיות · לפני 14 ימים

גרזן וסיגריה, החטא ועונשו! הקשר לחלום שפתר דניאל, והעצה איך לחסל את ממשלת הברזל והחרס של האינטרסים!

יעקב מאור
41 צפיות · לפני 15 ימים

המשיח התגלה! מי נגאל ומי לא? מה ההבדל בין שניים שנגאלו?

יעקב מאור
86 צפיות · לפני 16 ימים

מי רוצה נשמה עולמית? עצה מר' אליהו מני רבו של הבן איש חי. ח' באייר (או באלול או טבת) שיוצא ביום ב'.

יעקב מאור
5 צפיות · לפני 17 ימים

טרור ערבי! איך יוצאים מזה? מכה ניצחת לשונאינו! מכיוון בלתי צפוי! חובה לראות ולהפיץ!

יעקב מאור
74 צפיות · לפני 19 ימים

הצג עוד