Daf Yomi Shiur in English Masechet Rosh Hashanah Daf 6

0 צפיות · לפני 3 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יב

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יג

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

מי שהפסיק באמצע קריאת המגילה למשך שעה – האם צריך לקרוא שוב מתחילת המגילה?- סימן תר"צ-סעיף ג'-סעיף ה'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

מדוע במצוַת קריאת המגילה יש חובה מיוחדת לכוון לשם מצוה?- סימן תר"צ- סעיף י"א- סעיף י"ג

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

האם חז"ל ידעו את פירוש המילים "הָאֲחַשְׁתְּרָנִים בְּנֵי הָרַמָּכִים"?- סימן תר"צ- סעיף ו'- סעיף י'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יב

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת מועד קטן דף ט

דרשו ה׳ ועוזו
31 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יא

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת מועד קטן דף י

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד