What are we missing when we don't have Beit Mikdash

25 צפיות · לפני 6 חודשים

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית

האם אפשר לצאת ידי חובת לחם משנה בחצי ככר או בפרוסת צנימים?

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
14 צפיות · לפני 5 ימים

שתית מים אחרי שקדש היום ולפני הבדלה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
7 צפיות · לפני 6 ימים

הברכה באה על שולחנו של אדם בערב שבת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
19 צפיות · לפני 8 ימים

שלוש סעודות שבת צריכות פת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
1 צפיות · לפני 9 ימים

מי שהפסיק הפסקה ארוכה בתפלה בקריאת שמע בהלל במגילה להיכן חוזר

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
31 צפיות · לפני 10 ימים

מצוות עונג שבת

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
19 צפיות · לפני 10 ימים

פיקוח נפש בשבת בנכרי

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
21 צפיות · לפני חודש

האם חזרת הש"ץ יכולה לשמש לתפילת תשלומין

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
0 צפיות · לפני חודש

הנשאר מהשמן של נר חנוכה מה דינו

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
0 צפיות · לפני חודש

מה יעשה מי שאין לו שמן בכמות מספקת לחצי שעה לכל ימי החנוכה

הרב יצחק ישראלי - הלכה יומית
0 צפיות · לפני חודש

הצג עוד